การกรอกใบตม.ญี่ปุ่น และใบศุลกากรญี่ปุ่น

em_2

การกรอกใบ ตม. ญี่ปุ่น หรือใบเข้าเมืองญี่ปุ่นสำหรับขาเข้า (Disembarkation Card) ซึ่งจะต้องกรอกทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษและแนะนำว่าควรกรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ทางตม.จะได้ดูง่าย พร้อมแล้วก็ตามเลขบนรูปนะคะและมาดูรายละเอียดข้างล่างนี้เลย

1. Family Name : นามสกุล
2. Given Name : ชื่อ
3. Nationality : สัญชาติ
4. Date of Birth : กรอก วัน เดือน ปี เป็นตัวเลข ในส่วนปี กรอกเป็น ค.ศ. เช่นปี 2015 กรอก 15
5. กากบาทที่เพศ Male=เพศชาย/Female=เพศหญิง
6. Country Name : ชื่อประเทศ
7. City Name : ชื่อเมือง
8. Occupation : อาชีพ
9. Passport number : หมายเลขพาสปอร์ต
10. Last Flight No./Vessel : หมายเลขเที่ยวบินขาเข้า(ถ้านั่งสายการบินที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องให้กรอกหมายเลขเครื่องบินสุดท้ายที่เข้าประเทศญี่ปุ่น)
11. Purpose of visit : เหตุผลในการเดินทางเข้าญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวให้กากบาทที่ช่อง Tourism
12. Intended length of stay : ระยะเวลาที่พำนักในญี่ปุ่น เช่นถ้าพัก 5 วันก็เขียนเลข 5 ในช่อง Days หรือถ้าพัก 1 เดือน ก็เขียนเลข 1 ในช่อง Months
13.Intended address in Japan : กรอกชื่อที่อยู่ของที่พักพร้อมเบอร์โทรที่พักในญี่ปุ่น ถ้าต้องพักหลายที่ให้กรอกที่ชื่อที่พักแรกที่เราเข้าพัก (อย่าลืมเตรียมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรของที่พักขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะ)

การกรอกใบ ตม. ญี่ปุ่น หรือใบเข้าเมืองญี่ปุ่นสำหรับขาออก (Embarkation Card)

1. Family Name : นามสกุล
2. Given Name : ชื่อ
3. Nationality : สัญชาติ
4. Date of Birth : กรอก วัน เดือน ปี เป็นตัวเลข ในส่วนปี กรอกเป็น ค.ศ. เช่นปี 2015 กรอก 15
5. Flight No./Vessel : หมายเลขเที่ยวบินขาออก
6. Signature : กรอกลายเซ็นเดียวกับที่เซ็นในหนังสือเดินทาง(Passport) ใครเซ็นไว้เป็นภาษาไทยก็เซ็นภาษาไทยใครเซ็นเป็นภาษาอังกฤษก็เซ็นเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

em_4

การกรอกใบ ตม. ญี่ปุ่น หรือใบเข้าเมืองญี่ปุ่นด้านหลัง

1. คุณเคยถูกปฏิเสธหรือถูกเนรเทศไม่ให้เข้าญี่ปุ่น หรือลักลอบเข้าญี่ปุ่นไหม
2. คุณเคยก่ออาชญกรรมในญี่ปุ่นไหม
3. คุณพกสารเสพติดและอาวุธมาด้วยหรือไม่
ถ้ายืนยันว่าตัวเองไม่เคยเข้าข่ายข้อเหล่านี้ กากบาทที่ No ให้หมดนะคะ ถ้าใครเผลอติ๊ก Yes ฮานะรับรองเลยว่างานงอกเลยล่ะค่ะ

4. กรอกจำนวนเงินที่นำมา และวงกลมตรงสัญลักษณ์ของสกุลเงิน

 

em6

ใบกรอกศุลกากรหน้าแรก (A)

1. Flight No./Name of vessel : เที่ยวบินขาเข้า
2. Point of embarkation : ชื่อสนามบินที่เดินทางมาเช้นสุวรรณภูมิก็เขียนว่า BKK
3. Date of Arrival in Japan : วันเดือนปีที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่น (กรอกเป็นตัวเลขและในส่วนปีกรอกเป็น ค.ศ.)
4. Last Name : นามสกุล
5. First & Middle Name : ชื่อ
6. Address in Japan(Accommodation) : กรอกชื่อที่อยู่ของที่พักพร้อมเบอร์โทรที่พักในญี่ปุ่น ถ้าต้องพักหลายที่ให้กรอกที่ชื่อที่พักแรกที่เราเข้าพัก (อย่าลืมเตรียมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรของที่พักขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะ)
7. Nationality : สัญชาติ
8. Occupation : อาชีพ
9.  Date of Birth : กรอก วัน เดือน ปี เป็นตัวเลข ในส่วนปี กรอกเป็น ค.ศ. เช่นปี 2015 กรอก 15
10.  Passport No : หมายเลขพาสปอร์ต
11. Number of Depends : จำนวนคนที่มาด้วยกัน กรอกจำนวนคนในช่อง Adult = ผู้ใหญ่/Under 20 years old=อายุต่ำกว่า 20 ปี/Under 6 years old=อายุต่ำกว่า 6 ปี

ในช่องหมายเลข 1
1. สินค้าต้องห้ามประเทศญี่ปุ่น
2. สินค้า duty-free ที่เกินกว่าจำนวนที่ให้นำเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น
3. สินค้าในเชิงพาณิชย์หรือสินค้าตัวอย่าง (เช่นใครที่จะนำของไปขายในญี่ปุ่น)
4. สินค้าที่มีคนต้องการให้นำเข้ามาในญี่ปุ่น (เช่นมีเพื่อนในญี่ปุ่นฝากให้หิ้วของมาให้)
ถ้าตอบว่า YES ใน 4 ข้อนี้ให้ไปตอบหน้า B แต่ถ้าใครไม่เข้าข่ายเหล่านี้ก็ต้อง NO ให้หมดนะคะ

ในช่องหมายเลข 2
คุณนำเงินเข้ามาด้วยมากกว่า 1,000,000 เยนไหม

 

ในช่องหมายเลข 3
คุณมีสิ่งของที่จะต้องส่งตามมาทีหลังหรือไม่

ถ้าตอบติ๊กตรงช่อง YES ให้ไปตอบที่หน้า B แต่ถ้าตอบ NO ไม่ต้องไปตอบที่หน้า B

japan

12. เซ็นลายเซ็นเหมือนในพาสปอร์ต

 

 

Share Button
Categories: เกร็ด