ศาลเจ้าฟุตะระซัน (Futarasan Shrine)

ศาลเจ้าฟุตะระซัน (Futarasan Shrine) ศาลเจ้าซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าแห่งนี้

สร้างขึ้นในปี 782 โดยพระ Shodo Shonin ซึ่งท่านเป็นพระที่นำพุทธศานามาเผยแผ่ในนิกโก้

และท่านยังเป็นผู้สร้างวันรินโนจิที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กันอีกด้วย

ศาลเจ้าฟูตะระซันแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งภูเขาอันได้แก่ ภูเขานันตาอิ (Mount Nantai)

ภูเขาเนียวโฮะ (Mount Nyoho) และภูเขาทะโระ (Mount Taro)

ค่าเข้า : 200 เยน

เปิดบริการ : ตลอดปี เวลา 8.00-17.00 น.  (ปิดเวลา 16.00 น. ในเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม)

การเดินทาง : จากสถานีรถไฟนิกโก้ นั่งรถบัสหน้าสถานีรถไฟเจอาร์นิกโก้หรือสถานีรถไฟโทบุนิกโก้

ไปลงป้าย Nishi-sando  ค่ารถ 310 เยน/เที่ยว หรือสามารถใช้ World Heritage Bus Pass ราคา 500 เยนก็ได้

 

 

Share Button